איסור טוחן בשבת בכפות הידיים

מאמר בסוגיית מלאכת טוחן בשבת, המברר שאלה שלא נידונה עדיין למלוא היקפה בספרי האחרונים, והיא האם גדר איסור טוחן בשבת הוא דווקא על ידי כלי ואילו בכפות הידיים מותר לטחון, או שאיסור טוחן שייך בין ביד ובין בכלי (מדאורייתא או מדרבנן).

המאמר פורסם בקובץ בית אהרן וישראל גליון קנ"ב, כסלו-טבת תשע"א, עמ' פ"ב-צ'. הדברים נדפסו ככתבם וכלשונם כפי שיצאו מתחת ידי, אלא שנפלה שגגה במהלך הפרסום; תחילה שלחתי למערכת הקובץ גירסה ראשונה, ולאחר זמן שלחתי גירסה מתוקנת, עם כמה שינויים ותוספות – אך הגירסה שנדפסה בפועל היא זו הראשונה ולא האחרונה והמעודכנת. לכן הוצרכתי לפרסם כמה הערות והוספות בגליון הבא של בית אהרן וישראל, קנ"ג, שבט-אדר א' תשע"א, עמ' קנ"ב. להלן יובא הקובץ המקורי, השלם, של המאמר:

 

מודעות פרסומת

המתנת חמש שעות בין בשר וחלב

מאמר העוסק במנהג הקיים במקומות לא רבים, להמתין בין בשר וחלב לא שש שעות אלא חמש שעות וקצת. המאמר מראה כי למנהג זה יש יסודות איתנים הן בפירוש והן בסברה, וכי לא מדובר בפשרה או בשיטה בפני עצמה אלא בפרשנות לשיטה המקובלת להלכה של שמירת שש שעות.

המאמר פורסם בקובץ בית אהרן וישראל גליון קמ"א, שבט-אדר תשס"ט, עמ' ע"א-ע"ו.