ברכת שהחיינו על ספירת העומר

מאמר קצר העוסק בשאלה מדוע לא מברכים ברכת שהחיינו על מצוות ספירת העומר, כדרך שמברכים אותה על כל המצוות הבאות מזמן לזמן. המאמר מציג את ההסברים השונים שניתנו לכך בדברי הראשונים ודן בפרטיהם לכאן ולכאן, ולבסוף מעלה תשובה נוספת לשאלה זו.

 
המאמר פורסם בכתב העת מוריה שנה ל"ג גליון ד'-ו', עמ' רצ"א-רצ"ד.

 

 

מודעות פרסומת

סוגיית בן עיר שהלך לכרך

עיסוק מפורט בסוגיית בן עיר שהלך לכרך, לעניין הזמן בו הוא מתחייב במקרא מגילה ביום הפורים – ביום י"ד, בט"ו או בשניהם גם יחד. המאמר מרכז את השיטות העיקריות בראשונים ובאחרונים, תוך ליבון נקודות הדורשות הבהרה וכן בירור עניינים מחודשים. בין השאר נידונה בו השאלה, האם על פי ההלכה ייתכן מצב בו אדם נפטר מחיוב קריאת מגילה הן בפורים דפרזים והן בפורים דמוקפים, ולמעשה לא חלות עליו כלל הלכות פורים?
המאמר פורסם בכתב העת מוריה שנה ל"ב חוברת ג'-ה', עמ' ר"ל-רל"ו.