גדר חיוב נשים בבניין בית המקדש

מאמר העוסק בשאלת גדר חיוב נשים במצוות בניין בית המקדש, לאור הדינים המורים על כך שלכאורה מדובר במצוות עשה שהזמן גרמה.

המאמר פורסם בשנתון תחומין כרך כ"ה, אלון שבות תשס"ה, עמ' 497-500.

 

 

להלן מוצג הנוסח המקורי של המאמר.  מלבד מספר הרחבות בגוף הדברים, מצורף בסופו גם נספח המוקדש לטענה שהעלה בנושא זה הרב יהודה שביב, לפיה נשים אינן פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן כאשר מדובר במצוות ציבור. נספח נוסף מוקדש לדיון בסברתו של בעל 'טורי אבן' בהגדרת מצוות עשה שהזמן גרמן, לאור נושא המאמר.

מודעות פרסומת