סוגיית בן עיר שהלך לכרך

עיסוק מפורט בסוגיית בן עיר שהלך לכרך, לעניין הזמן בו הוא מתחייב במקרא מגילה ביום הפורים – ביום י"ד, בט"ו או בשניהם גם יחד. המאמר מרכז את השיטות העיקריות בראשונים ובאחרונים, תוך ליבון נקודות הדורשות הבהרה וכן בירור עניינים מחודשים. בין השאר נידונה בו השאלה, האם על פי ההלכה ייתכן מצב בו אדם נפטר מחיוב קריאת מגילה הן בפורים דפרזים והן בפורים דמוקפים, ולמעשה לא חלות עליו כלל הלכות פורים?
המאמר פורסם בכתב העת מוריה שנה ל"ב חוברת ג'-ה', עמ' ר"ל-רל"ו.

מודעות פרסומת

עדותו של הרב הוטנר אודות הראי"ה קוק והאוניברסיטה

מאמר זה עוסק בסיפור ידוע שסיפר רבי יצחק הוטנר אודות נסיבות השתתפותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק בטקס חנוכת האוניברסיטה העברית בירושלים, ניסן תרפ"ה. בספר 'האיש על החומה' (תולדות חייו של רבי יוסף חיים זוננפלד) מובאת גירסה אחת של הסיפור בצורה שלא נועדה, איך לומר, להחמיא לראי"ה. אולם מתברר כי ישנה גירסה אחרת של הסיפור, בכתב ידו של הרב הוטנר עצמו, וההבדלים בין השתיים ניכרים מאד ורבי משמעות.
מעבר לכך המאמר בוחן בדקדקנות את כלל הפרטים שבסיפור לאור המציאות הנלמדת ממקורות מידע אחרים, ומתייחס גם להקמת המכון למדעי היהדות באוניברסיטה ולעמדתו של הראי"ה לגביו. מוצגת בו תמונה בלתי מוכרת אודות מידת ההשפעה של הראי"ה וחוגו על השאלה האם תילמד במכון אקדמי זה ביקורת המקרא, ועל ההשלכות שנודעו לכך לאורך שנים.
המאמר פורסם ברבעון המעין שנה נ"ג חוברת ג', עמ' 61-69.

 

נר חנוכה לאור מנורת המקדש: תשובת הראי"ה קוק

מאמר העוסק בביאור תשובה מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק אודות היחס בין נר חנוכה ונס החנוכה לבין מנורת המקדש, לאור השיטות השונות של הראשונים בפרטי הלכות המנורה. תשובת הראי"ה קוק נדפסה זה מכבר, אך היא כתובה בקיצור נמרץ ובאופן שכמעט לא ניתן להבינו כמות שהוא, וכאן באים הדברים כשהם מורחבים ומבוארים.
אגב כך מוצבע במאמר על מחלוקת ראשונים בעניין הדלקת המנורה בכמות שמן פחותה מהשיעור הנדרש, ועל משמעותה של מחלוקת זו להבנת נס פך השמן ו"קושיית הבית יוסף" הידועה על מספר ימי החג.

המאמר פורסם בספר הזיכרון נרו יאיר , מצפה יריחו תשע"ג, עמ' 95-102.

צרור תובנות נוספות בעקבות 'להכות שורש'

בפרק הסיום של הספר 'להכות שורש – הראי"ה קוק והקק"ל' נכתבו (על ידי כל אחד משני המחברים) שורה של תובנות ומסקנות שניתן להפיק מעשרת פרקי המחקר של הספר, הן ביחס להבנת הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק והן בשאלת האקטואליות שלה בימינו. כעת יורשה להציב, בבמה זו, שורה נוספת של תובנות שהתגבשו לאור פועלו המעשי של הראי"ה כפי שתועד בספר.
מפאת אורכם של הדברים הם אינם משולבים בגוף האתר, אלא ניתן לצפות בהם כדלהלן.